بیمه شخص ثالث

- با تغییر شرکت بیمه گر فعلی خود، تخفیف های عدم خسارت بیمه نامه شما به شرکت جدید منتقل می شود.
- در صورت خرید تا ساعت 20 در روزهای عادی و تا ساعت 18 در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر می شود.
- با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.