بیمه عمر و سرمایه گذاری

شانزده میلیون تومانی
شانزده میلیون تومانی
شانزده میلیون تومانی
پلن طلایی شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 16 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 16 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 16 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 16 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
هشت میلیون تومانی
هشت میلیون تومانی
هشت میلیون تومانی
پلن نقره ای شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 8 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 8 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 8 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 8 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
شش میلیون تومانی
شش میلیون تومانی
شش میلیون تومانی
پلن برنزی شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 6 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 6 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 6 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 6 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
چهار میلیون تومانی
چهار میلیون تومانی
چهار میلیون تومانی
پلن منتخب شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 4 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 4 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 4 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 4 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
سه میلیون تومانی
سه میلیون تومانی
سه میلیون تومانی
پلن منتخب شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 3 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 3 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 3 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 3 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
دو میلیون تومانی
دو میلیون تومانی
دو میلیون تومانی
پلن ویژه شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 2 میلیون تومان
طرح بیمه عمر 2 میلیون تومانی بیمه دانا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 2 میلیون تومانی بیمه آسیا
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
طرح بیمه عمر 2 میلیون تومانی بیمه سرمد
جدول جزئیات 30 ساله طرح
انتخاب این طرح به جای طرح اختصاصی
یک میلیون تومانی
یک میلیون تومانی
یک میلیون تومانی
پلن پایه شرکت های بیمه ای با پرداخت سالیانه 1 میلیون تومان