بیمه بدنه

- در صورت خرید تا ساعت 20 در روزهای عادی و تا ساعت 18 در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر می شود.